ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Λάρισα σήμερα 20 Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “Καλλιστώ’’ – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Αμαλθείας 12 στη Λάρισα.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Μαντζίκος Θεοδώρα  Μαντζίκου,  Μαριάνθη Φαφάνα

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της τοποθέτησης εθελοντών, για εθελοντική προσφορά, από τα κάτωθι μη μέλη:

Πανίκος  Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Ρεμπάπης, Δημήτρης Κωστούλης και Φωτεινή Παπουτσόγλου, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “Καλλιστώ” – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσης με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες, όπως  δημόσια ομιλία,  που θα λάβει χώρα την ημέρα Τετάρτη στις 15 Μαΐου  2019 περί των ωρών 17:00 έως 19:00. Η δημόσια ομιλία  θα γίνει από τον κ. Πανίκο Παπαδόπουλο  καθηγητή του Α.Π.Θ. και αφορά θέμα φιλοσοφικού περιεχομένου με τίτλο

  Η Παιδεία του Βάθους.

  • Η γνώση που μας μετακινεί από το σκοτάδι στο Φώς.
  • Ο δρόμος της αυτοαπελευθέρωσης  του ανθρώπου μέσα από τη Γνώση του Νου.
  • Ο Μύθος του Σπηλαίου. Η Έξοδος και η Επιστροφή.

που σκοπό έχει τη μετάδοση γνώσης, φιλοσοφικής διερεύνησης/συζήτησης  και στήριξης των συνανθρώπων μας.

Οι εθελοντές θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα από την Δ.Ε., στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ‘’Καλλιστώ’’ – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ‘’Καλλιστώ’’ – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Μαντζίκος Πρόεδρος

Θεοδώρα Μαντζίκου Ταμίας

Μαριάνθη Φαφάνα  Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “Καλλιστώ” Κοιν.Σ.Επ.

Λάρισα Αυθημερόν

 

Πρακτικό Νο 5 Συνεδρίαση Δ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Λάρισα σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “Καλλιστώ’’ – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Read More…